DERSLERLER ?LG?L? D??ER MATERYELLER

HAFTANINI ANKET?

Kimler Sitede

Şu anda 6 konuk çevrimiçi

Z?YARETC? SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBU GN374
mod_vvisit_counterDN596
mod_vvisit_counterBU HAFTA3238
mod_vvisit_counterBU AY4119
mod_vvisit_counterTM ZAMANLAR314036

Demokratik a?l?m Byle olur.


TRK?YE'N?N HER YANINA HIZLI TREN

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ahmet Arslan, Bak-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin, Do?u ve Gneydo?u Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri a?s?ndan nemli oldu?unu belirterek, "Mart-nisanda iki ayl?k yo?un al??mayla projeyi y?l?n ilk yar?s?nda hayata geirmi? olaca??z" dedi.

Aksam Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ahmet Arslan, Bak-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin, Do?u ve Gneydo?u Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri a?s?ndan nemli oldu?unu

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ahmet Arslan yapt??? a?klamada, "Demir ?pek Yolu" olarak da adland?r?lan Bak-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Do?u ve Gneydo?u Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri aras?nda bulunan Kars ba?ta olmak zere blgede nemli rol oynayaca??n? ifade etti. Proje ile blgenin Pekin'den Londra'ya uzanan ?pek Yolu'nun nemli merkezlerinden biri haline gelece?ini vurgulayan Arslan, Trkiye ile btn Orta Asya, Kafkasya ve Asya lkelerinin Avrupa'ya daha kolay ula?mas?n? sa?layacak bir koridor olu?turduklar?n? syledi. Sadece Bak-Kars-Tiflis ba?lant?s?n?n tamamlanmas?ndan sonra Avrupa ve Kafkaslar aras?nda sa?lanacak kesintisiz demiryolu ula??m? ile y?ll?k 50 milyon tona ula?acak bir uluslararas? ta??ma potansiyeli bulunaca??na dikkati eken Arslan, hat i?letmeye al?nd???nda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yk ta??ma kapasitesine sahip olaca??n? kaydetti. Arslan, projenin, Kars, Ardahan, I?d?r, A?r?, Erzurum, Erzincan, Gm?hane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsam?nda bulunan iller a?s?ndan nemine i?aret ederek, ?yle konu?tu: "O blgede retilecek rnler, blgeye getirilecek ham madde, o blgedeki maml maddenin pazarlar?na eri?tirilmesi noktas?nda kesintisiz demiryolu ta??mac?l??? ok nemli. Do?u Anadolu'da lojistik merkezlerine yat?r?m yapacak, malzemeyi oralardan demiryolu marifetiyle di?er co?rafyalara gnderecek birok yat?r?mc? bu projeyi bekliyor. Projenin yakla??k iki ayl?k i?i kald?. Ancak ocak ve ?ubat aylar?ndaki so?uk hava ko?ullar?nda in?aat al??mas? yapmak biraz zor. Mart-nisanda iki ayl?k yo?un al??mayla projeyi y?l?n ilk yar?s?nda hayata geirmi? olaca??z. Bu proje Erzurum'da Kars'ta yapt???m?z in?aatlar? devam eden lojistik merkezleriyle bir btnlk olu?turacak. Blgenin kalk?nmas? ve refah? a?s?ndan nemli bir proje."

"Konya-Karaman hatt?n? y?l sonuna kadar hizmete al?yoruz"

Arslan, Trkiye'de ilk h?zl? tren hatt?n?n 2009'da Ankara-Eski?ehir aras?nda hizmete girdi?ini an?msatarak, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eski?ehir-Konya hatt?nda yolcu ta??nmaya ba?land???n? ifade etti. Trkiye'nin, Avrupa'n?n 6'?nc?, dnyan?n 8'inci YHT i?letmecisi konumunda bulundu?una dikkati eken Arslan, "Ankara, Eski?ehir, Bilecik, Kocaeli, ?stanbul YHT hatt? Pendik'e kadar al???yor. Ankara-Konya, Konya-Eski?ehir-?stanbul al???yor. Ankara-Sivas YHT hatt?nda in?aat?na ba?lamad???m?z k?s?m yok. st yap?s? iin ihale srelerini ba?latt?k. Hedefimiz, 2018 sonunda ?stanbul'dan Sivas'a Ankara zerinden kesintisiz ula??m sa?lamak" diye konu?tu. Arslan, Trkiye'nin 3 byk ?ehrinden ikisini bulu?turacak Ankara-?zmir YHT Projesi'nde in?aat ihalesi yap?lmayan kesim kalmad???n? belirterek, 2019'da Ankara-?zmir YHT hatt?n? da tamamlamak istediklerini dile getirdi. Yksek h?zl? tren projelerinin yan? s?ra h?zl? tren projelerinin de h?zla srd?ne i?aret eden Arslan, Konya-Karaman-Uluk??la-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep h?zl? tren projesinde, Konya-Karaman ile Adana-Gaziantep aras?nda in?aat al??malar?n?n devam etti?ini, Konya-Karaman hatt?n? y?l sonuna kadar hizmete almay? ngrdklerini syledi. Arslan, ihale sreci devam eden Sivas-Erzincan h?zl? tren projesinin birinci k?sm? olan Sivas-Zara hatt?n?n ihale srecinin srd?n, Yerky'den Kayseri'ye al??malar?n devam etti?ini belirtti.

"Halkal?-Kap?kule hatt?n? bu sene ihale edece?iz"

Samsun-orum-K?r?kkale H?zl? Demiryolu Projesi'ne ili?kin de de?erlendirmelerde bulunan Arslan, yat?r?m program?nda ett-proje olarak yer alan projenin Samsun-Merfizon (95 kilometre), Merzifon-orum(96 kilometre), orum-K?r?kkale (95 kilometre) olacak ?ekilde 3 hat kesiminden olu?tu?unu ifade etti. Arslan, her kesimin de ett projelerini bu sene bitirdiklerini, kesin proje ihale srelerinin ise devam etti?ini dile getirdi. Arslan, Ankara-Samsun h?zl? tren projesinin kesin projelerini bitirdikten sonra in?aat srecinin ba?layaca??n? bildirdi. Kars'a kadar YHT hatt?n? h?zl? trenle btnle?tirmeyi hedeflediklerine dikkati eken Arslan, "Halkal?'dan Kap?kule'ye yani Avrupa'ya giden YHT'yi de bu sene iinde ihale edece?iz. Edirne'den gelen ve Kars'a kadar uzanan ana omurgay? Samsun'a da ba?lay?p bylece Karadeniz'i de h?zl? trenle bulu?turmu? olaca??z. Onu da Akdeniz'e kadar indirmi? olaca??z. Hem do?u-bat? aks?nda, hem kuzey-gney aks?nda YHT projelerimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kulland?. Arslan, Ankara-?stanbul YHT hatt?na entegre edilecek Gebze-Halkal? Demiryolu Projesi kapsam?nda banliy hatlar?n?n iyile?tirilmesi i?inde ciddi s?k?nt?lar ya?ad?klar?n? an?msatarak, ?unlar? kaydetti: "Gebze'den Pendik'e kadar YHT'ler kullan?l?yor. Banliy trenlerinin kullan?labilmesi ad?na da Pendik'ten Ayr?l?ke?me'ye kadar olan k?sm? ve Kazl?e?me'den Halkal?'ya olan k?sm?n?n her iki taraf?nda da hem Avrupa hem Anadolu yakas?nda ?u an in?aat al??malar? h?zland?. ok nemsedi?imiz ?stanbul gibi bir yerde Marmaray'?n devam? olan ve gnde 1 milyon yolcuya hizmet edecek projede yklenicilerden kaynakl? s?k?nt?lar ya?ad?k. Bu s?k?nt?lar giderildi ve al??malar tm h?z?yla devam ediyor. 2018 sonunda, bu i?in tamamlanmas? ile Sivas'tan kalkan bir YHT, Marmaray'? da kullanarak denizin alt?ndan Halkal?'ya kadar gidebilecek." (AA)

 

"Byk olmak iin hi kimseye iltifat etmeyeceksin: Hi kimseyi aldatmayacaks?n. lke iin gerek ama ne ise, onu grecek, o hedefe yryeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacakt?r; herkes seni yolundan evirmeye al??acakt?r, fakat sen buna kar?? direneceksin. nne sonsuz engeller de y??acaklard?r. Kendini byk de?il, zay?f, aras?z, hi sayarak, kimseden yard?m gelmeyece?ine inanarak bu engelleri a?acaks?n. Bundan sonra da sana byk derlerse, bunu syleyenlere gleceksin." M.Kemal ATATRK

Sitemizde Mozilla y? kullanarak dosyalara ula?abilirsiniz

 


MeSoft Bilisim | 2010

?>