DERSLERLER ?LG?L? D??ER MATERYELLER

HAFTANINI ANKET?

Kimler Sitede

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Z?YARETC? SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBU GN60
mod_vvisit_counterDN162
mod_vvisit_counterBU HAFTA60
mod_vvisit_counterBU AY4097
mod_vvisit_counterTM ZAMANLAR334029

??RKETLER MUHASEBES? RNEK SORULAR

1. A?a??dakilerden hangisi kolektif ?irketler iin do?ru de?ildir?

a) Bilano esas?na gre defter tutarlar.

b) ??letme hesab? esas? defteri tutmak zorundad?r.

c) Vergi Usul Kanununa gre 1. s?n?f i?letme kabul edilirler.

d) Yevmiye defteri, byk defter ve envanter defterini tutmak zorundad?rlar.

e) Kolektif ?irket de?il, ortaklar? vergi mkellefidir.

2. Bir kollektif ?irket kurulu?unda ortaklar?n sermaye taahhtleri ile ilgili kay?t a?a??dakilerden hangisidir?

a) Sermaye Taahhtleri Hs. Borlu ; Sermaye Hs. Alacakl?

b) denmemi? Sermaye Hs. Borlu ; Sermaye Hs. Alacakl?

c) Ortaklardan Alacaklar Hs. Borlu ; Sermaye Hs. Alacakl?

d) Ortaklardan Alacaklar Hs. Borlu ; denmemi? Sermaye Hs. Alacakl?

e) Sermaye Hs. Borlu ; denmemi? Sermaye Hs. Alacakl?

3. A?a??dakilerden hangisi kolektif ?irket ortaklar?n?n sermaye taahhtlerini yerine getirme ?ekillerinden biri de?ildir?

a) Taahhdn, ?irket ad?na al?nacak yabanc? kaynaklarla yerine getirilmesi

b) Taahhdn k?smen yerine getirilmesi

c) Taahhdn para ve ba?ka varl?klarla yerine getirilmesi

d) Taahhdn, sahip olunan bir i?letmenin konularak yerine getirilmesi

e) Taahhdn para olarak yerine getirilmesi

4. Bir komandit ?irketin sermayesi azalt?ld???nda, sermaye azalt?lmas?na ili?kin yevmiye kayd? a?a??dakilerden hangisidir?

a) Sermaye Hs. Borlu ; Ortaklara Borlar Hs. Alacakl?

b) Ortaklara Borlar Hs. Borlu ; Sermaye Hs. Alacakl?

c) Ortaklara Alacaklar Hs. Borlu ; Sermaye Hs. Alacakl?

d) Sermaye Hs. Borlu ; Ortaklara Alacaklar Hs. Alacakl?

e) Sermaye Hs. Borlu ; denmemi? Sermaye Hs. Alacakl?

5. A ve Ortaklar? Kollektif ?irketi i? hacmini bytmek ve iki ayr? ?ube amak amac?yla ?irket sermayesini 35.000.- TL artt?rarak 105.000.- TLye ?karmaya karar vermi?lerdir. ?irketin ?u andaki sermayesinin ortaklar aras?ndaki da??l?m? ?yledir:

Ortak A: 30.000.-

Ortak B: 15.000.-

Ortak C: 25.000.-

Sermaye art?r?m paylar? ba?lang?taki paylar zerinden olacakt?r.Bu bilgilere gre Ortak Cnin sermaye taahht tutar? ne kadard?r?

a) 25.000 b) 30.000 c) 12.500 d) 15.000 e) 20.000

6. A?a??dakilerden hangisi sermaye ?irketlerinin zellikleri iinde yer al?r?

a) Sermayesi paylara blnmemi?tir.

b) Yaln?z tescil ve ilanla kurulur.

c) ?irket Kurumlar Vergisi mkellefidir.

d) Yedek ake ay?rma zorunlulu?u yoktur.

e) Ticaret unvan?nda ortaklardan en az birinin ad?n?n yer almas? zorunludur.

7. A?a??dakilerden hangisi ?irketler muhasebesi kapsam?nda yer alan bir konu olarak d?nlmez?

a) ?irketin kurulu? i?lemleri ve muhasebele?tirilmesi

b) ?irketin sermaye art?r?m? ve azalt?m?n?n muhasebele?tirilmesi

c) ?irketin gnlk i?lemlerinin muhasebele?tirilmesi

d) ?irketin kar veya zarar da??t?m?n?n muhasebele?tirilmesi

e) ?irketin tasfiye i?lemlerinin muhasebele?tirilmesi

RNEK:Y Anonim ?irketinin 2011 y?l? kar da??t?m?na ili?ki olarak bilano ve gelir tablosundan elde edilen bilgiler ?yledir:

Ticari Kar 100.000, Kanunen Kabul Edilmeyen Gid. 10.000, Gemi? Y?l Zararlar? 10.000, ?kar?lm?? Sermaye 300.000 TL (Her biri 300.000 TLden 1 TL hisse senedi ise), ?imdiye kadar ayr?lan Yasal Yedekler 40.000 TL

?irket Genel Kurulu I.Tertip Temettnn st s?n?rdan ayr?lmas?na kalan kar?n yar?s?n? Ola?anst Yedek Ake olarak ayr?lmas?na ve kalan? da II.Tertip Temett olarak kaydolmas?na karar verilmi?tir.

?stenenler:Y Anonim ?ir. Kar Da??t?m Tablosunu dzenleyiniz ve yevmiye kay?tlar?n? yap?n?z.Kar da??t?m tablosunda yer alan her bir kalem soru yap?labilir.Ba?ar?lar

Ticari Kar 100.000

Kurumlar Vergisi (20.000)

100.000+10.000-10.000=100.000*%20=20.000

Dnem Net Kar? 80.000

I.Tertip Yasal Yedek (4500)

100.000-10.000=90.000*%5=4500

Gemi? Y?l Zararlar? (10.000)

Da??t?labilir Kar 65.500

I.Tertip Temett 32.750 65.500*%50=32.750

Da??t?labilir Dnem Net Kar? 32.750

II.Tertip Temett 14.737.5

II.Tertip Yasal Yedekler 1637.5

Ola?anst Yedekler 1637.5

Hisse Ba?? Kar: 80.000 0.266

30.000

Hisse Ba??na Temett: 32.750+14.737.5 0.600

300.000

 


MeSoft Bilisim | 2010

?>