İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Makalelerim

Uluslararası Bildiriler Kitabında Yayınlar

 1-Sevim, S., Cetinoglu,T., Vatansever,K., “An Emprical Study On The Assesment Of The Service Quality Of Third Party Logistics Enterprises” International Logistics Congress, Izmir, 2004.

 2-Şerafettin Sevim, Ali Orhan Can,  “A Transformation In Developing Countries; Creating Economy From Knowledge With The Help Of Commercial Knowledge Management And Knowledge Portal”, Biltek 2005, Information Association Of Turkey International Enformatic Congress, Eskişehir, 10-12 June 2005

 3-Sevim, Şerafettin., Elmaci, O., Kurnaz, N., Cetinoglu, T., The Environmental Cost Analysis In Focusing The Genetic Codes Of Industrial Firms Into Future,II Environmental Protection Management Symposium, Kutahya, 2005.

 4-Ş. Sevim, S. Yalçın, K.Vatansever, “An Empirical Study İn Designing Inbound And Outbound Logistic Process Of Furniture Manufacturing Enterprises Using Qfd And Ahp”, 3rd International Logistics&Supply Chain Congress  Galatasaray University İstanbul, 2005.

 5-Şerafettin Sevim-G.Eren Gümüştekin-Neriman Çetin, “As A Taxation Problem Transfer Pricing At Multinational Enterprises Türkiye In EU Process”, International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations, Stiftung Zentrum Für Turkeistiftung (Germany) & Dumlupınar University, Kütahya, Mart 2006.

 6-Şerafettin Sevim-Tansel Çetinoğlu-Deniz Koç, “Financing Of The Technological Innovations At SME’s : Does European Union Create New Opportunities? International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The Eu Negotiatıons”, Stiftung Zentrum Für Turkeistiftung (Germany)& Dumlupınar University, Kütahya, Mart 2006.

 7-Ş. SEVİM, vd. , “Evaluation Of The Performance Of Flexible Supply Chain With Fuzzy Logic Method”, 5TH International Logistics and Supply Chain Congress, November 2007, Okan University Istanbul, Turkey.

 8-Ş. SEVİM, vd. , “Strategic Cost Management in Third Party Logistics Enterprises: Existing applications and Model Testing”, 5TH International Logistics and Supply Chain Congress, November 2007, Okan University Istanbul, Turkey.

 9-Ş.SEVİM vd,”Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy Modelling and Emprical Analysis” 2nd İnternational Credit Risk And Rating Conference, 8-9 May 2008 Hacettepe University, Ankara , Turkey

 10-Ş.SEVİM ,O.ELMACI,H.ERGİN,” Muhasebe Mesleğinin Değişen Paradigması ve bu Paradigma Çerçevesinde Türkiye İçin Aksiyon Öneriler”6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,25-28 Mayıs 2008,Calalabat,Kırgızistan:

 11- Ş.SEVİM ,O.ELMACI ,”Sürdürülebilir Rekabet Gücü Elde Edilmesine Yönelik Maliyet muhasebesi Bilgi Sistemi Modeli ve Modelin Uygulanabilirliğine Yönelik Amprik bir Çalışma” 6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,25-28 Mayıs 2008,Calalabat,Kırgızistan:

12-Ş.SEVİM,T.BOZDOĞAN,A.TOPAKKAYA,”Developments on Public Sector Accounting in Turkey: From The Beginning of The Republican Era Until Present”,12th World Congress of Accounting Historians(WCAH),July 20-24,2008,İstanbul -TURKEY

12-Ş.SEVİM,T.BOZDOĞAN,A.TOPAKKAYA,”Developments on Public Sector Accounting in Turkey: From The Beginning of The Republican Era Until Present”,12th World Congress of Accounting Historians(WCAH),July 20-24, 2008,İstanbul –TURKEY

  1. Sevim, Ş., Elmacı O., ve Çelikkol,H.İişletme Stratejilerini Eyleme Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (BSC)’nin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi’,The International Symposiım Modern Devolopmental Trends And Turkıc World , KHazar U niversıty,Bakü,29-31 Mayıs,2009.

14.. Sevim,Ş ,Elmacı O., ‘Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kaynak Tabanlı Yaklaşım Modeli Ve Başarı Stratejisinin Belirlenmesinde Lojistik Süreç Maliyetlerinin Analizi “.The International Symposiım Modern Devolopmental Trends And Turkıc World. KHazar Universıty,Bakü,29-31 Mayıs,2009.

15-M.Öncel,Ş.Sevim, Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kurumsal İtibar Yönetimi Ve Yükseköğretimde Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar”,27-29 Mayıs 2011,İstanbul

  1. Ş. Sevim, O. Elmacı ve E. Altın, 2010,International Competitive Analysis of Boron In Energy Sector According to Michael Porter’s Diamond Model,6. International Strategic Management Conference, 8 – 10 Temmuz, St. Petersburg.

17 Ş. Sevim, O. Elmacı ve A. Gayret, 2010, Target Costing System for Gaining Power of Sustainable Competition and a Aplication of System in a Manufactory Enterprise,International Strategic Management Conference, 8 – 10 Temmuz, St. Petersburg.

18.O. Elmacı, Ş. Sevim, A. Özkan ve K. Tutkavul, 2013, Etkin Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Kazukiyova Kurusowa Modelinin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanabilirliğine Yönelik Çalışma, European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.

  1. O. Elmacı, Ş. Sevim, B. Keskin ve K. Tutkavul, 2013,Sağlık Hizmetlerinde Performans Analizi ve Bir Sağlık Kuruluşunda Amprik Çalışma,European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.
  2. O. Elmacı, Ş. Sevim, B. Keskin ve K. Tutkavul, 2013,Sağlık Kuruluşlarında Teknolojik Yapının Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinin Finansmanı: İstanbul İlinde Bir Araştırma,European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.

21.Ş. Sevim ve O. Elmacı, 2013, Bankaların Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Ölçümlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma (Kredi Risk Yönetimi Etkinlik Analizi), XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28 Mayıs, Saray Bosna.

Uluslar Arası Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

 Ş. SEVİM, vd. ,”Overractions Hypothesis and an Empirical Work on The İstanbul Stock Exchance” , The ISE Review Volume: 9, No: 35, 2007.

Yurt İçi Dergilerde Yayınlan Yayınlar

 1-Şerafettin Sevim, Muhasebe Raporlarının Yasal Denetimini Yürütmekten Sorumlu Kişilere Yetki Verilmesine Yönelik  AT 8.Yönergesinde Belirtilen Mesleki Standartlar İle 3568 Sayılı Yasadaki Standartların Karşılaştırılması. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi. C:VIII, S,1-2, 1990.

 2-Şerafettin Sevim, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim  Fonksiyonu, İşletmecinin El Kitabı “Management  Texbook“, içinde, Biar Eğitim Yayınları, No:13, Ankara, 1991

 3-Şerafettin Sevim, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde  (KOBİ) Teknolojik Yeniliklerin Finansmanı Sorunu, Dünya Gazetesi,  30 Haziran  1993, s.4 (Dünya Gazetesi Makale  Yarışması Mansiyon Ödülü)

 4-Şerafettin Sevim, Muhasebe Meslek Kuruluşlarının Sosyal Sorumluluğu, Tavşanlı Meslek  Yüksekokulu Yıllığı, içinde, Dumlupınar Üniversitesi  Ya. No:4, Ekim 1995.

 5-Şerafettin Sevim, Bilanço Esasına Göre  Defter Tutan  Gelir Vergisi Mükelleflerinin Yıl Sonu İşlemlerinden Ticari Kardan Mali Kara Geçiş, Vergi Dünyası Dergisi, Mart, 1996, S.197.

 6-Şerafettin Sevim Vd, Kara Yolu Taşımacılığı Hizmetleri Eğitiminde Trafik Psikolojisi, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Y.1, S.2, Haziran, 1999.

 7-Şerafettin Sevim, Toplu Pazarlıkta Muhasebe Bilgilerinin Açıklanması, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Y.1, S.1, Ocak, 1999.

 8-Şerafettin Sevim, Mesut Öncel, Stratejik Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri, Maliye Uygulamaları Dergisi, Y.2, Ağustos 2000.

 9-Şerafettin Sevim, Ali Haydar Güngörmüş, Belediyelerde Muhasebe Bilgilerinin Gelir-Gider Rasyoları Analizi İle Finansal Kontrol Ve Yönetim Amaçlı Olarak Kullanılması, DPÜ    Sosyal Bilimler Dergisi, S.6, Haziran 2002, S.143-162.

 10-Şerafettin SEVİM, Ömer Zafer GÜVEN, Spor Kulüplerinin Halka Açılması ve Hisse Senetlerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Beşiktaş ve Galatasaray Örneği� Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.4, S.7, s.113-128, 2002.

 11-Şerafettin SEVİM, Fethullah KARAMETE, Meslek Yüksekokullarında Üniversite-Sanayi İşbirliği, Yöresel Kalkınmaya Etkisi ve Yerel Bazda Uygulama Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.5, S.8, s.1-15, 2003.

 12-Şerafettin Sevim, Niyazi Kurnaz, Tansel Çetinoğlu, Avrupa Birliği Müzakereler Sürecinde AB 8. Yönergesi Kapsamında Türkiye de Denetim Ve Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri Gelişim İçin Bir Fırsat Mıdır?, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Y.16, S.74, Ocak-Mart 2006, S.44-76.

 13-Şerafettin Sevim Ve Diğerleri, Küresel Rekabette İmalat İşletmeleri Açısından Maliyet Analizinin Önemi; Amprik Bir Uygulama, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Y.16, S.77, Ağustos-Ekim 2006, S.23-39.

 14-Sevim, S., Kurnaz, N., Cetinoglu, T., “Muhasebe Sistemlerine Bilgi Teknolojileri Hizmet Desteği Sağlayan Bilgisayar Firmalarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Amprik Bir Araştırma MUFAD, Muhasebe Finansman Dergisi,Sayı:32, Sayfa 72-84, Ekim 2006.

 15-Şerafettin Sevim, Soner Akkoç, İlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S.16, Aralık 2006.

 16-Ş. SEVİM, vd. ,Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB Üzerine Amprik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi Yıl: 9, Sayı: 35, 2007.

 17-Ş.SEVİM.,YD.KOÇ,”KOBİ’lerin Ar-Ge si için Fon Kullanımı”Kobi Gelişim Dergisi,S.3,Ocak,2007

 18-Ş. SEVİM, vd. ,”Pazarın Algılanan Marka İmajına Göre Bölümlendirilmesi “Turkcell Örneği”” Pazarlama Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim, Yıl: 21, Sayı: 2007-5.

 19-Ş. SEVİM, A. Eliuz, “Denetim Kurullarının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Rolleri ve İMKB’de Bir Araştırma” , Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 36, Ekim 2007.

 20-Ş.SEVİM, N,DALKILIÇ, “Sigorta Acentelerinin Güncel Sorunları Üzerine Bir Araştırma”,TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, S.4,Nisan 2008.

 21- Ş.SEVİM vd., “Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2008,C.13,S.1,s.1-27.

22-Ş.SEVİM.,Vd.,”Kurumsal Yönetimin Öğesi olarak Denetim Komitesinin Etkinliği ve İMKB’ye Kayıtlı Şirketlerde Bir Araştırma”,Muhasebe ve Denetime Bakış”Y.8,S.25,Mayıs,2008

23-Ş.SEVİM, S.AKKOÇ.,”Sermaye Piyasalarında Düşük Fiyat Etkisi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama”,Eskişehir Osman gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”C.8,S.1.,Haziran ,2007

24-S.Sevim vd.,”Uluslar arası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Perspektifinden Düzenlenen Devlet Muhasebesi Standartları ve Standartların Uygulanmasına İlişkin Bazı Öneriler” Muhasebe ve Finansman Dergisi”,S.42,Nisan,2009.s.43-57.

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayınlanan Yayınlar

 1-Ali Akdemir, Şerafettin Sevim, Turizm Sektöründe İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması 1990-2000., I. Ulusal Turizm Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Kuşadası,16-18 Kasım,1990.

 2-Şerafettin Sevim, Verimlilik Yönelimli Toplu Pazarlık Sistemi ve Brisa Uygulaması, II. Verimlilik Kongresi, MPM Yayınları, No:540, 19-21 Ekim, 1994, Ankara.

 3-Şerafettin Sevim, Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesi Stratejik Planı (1996-2006), Türkiye XIV Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,Hacettepe Üniversitesi, 4 Kasım l995, Kemer Antalya.

 4-Şerafettin Sevim, Mehmet Erdem, Otobüsçülük Sektörünün İnsangücü Kaynaklarının Meslek Yüksekokulunda Eğitilmesi, II. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayın No:242., 29 Eylül-2 Ekim, 1999,Ankara.

 5-Şerafettin Sevim,Mesut Öncel, İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Çalışması, İnet.Tr.02 Konferansı, 15-21 Aralık, İstanbul 2002.

 6-Şerafettin Sevim,Mehmet Erdem, Türkiye de Sürücü Eğitiminin Etkinlik Analizi, Trafik 2000 Sempozyumu Kitabı İçinde, 22-23 Mayıs, 2000, Samsun.

 7-Şerafettin Sevim-Mehmet Erdem,Trafik Denetimine Farklı Bir Yaklaşım: İşletme Denetimi, Trafik Ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, 25-27 Nisan 2001, Ankara.

 8-Şerafettin Sevim, Vd., Bireylerde Oluşan Topluma Ve Kanuna Karşı Hile Olgusunun  Olgusunun  Trafiğe Yansıması, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, 25-27 Nisan 2001, Ankara.

 9-Şerafettin Sevim, Ali Orhan Can   Bilgi Temelli Bir Ekonomide İnsan Odaklı Değer Yaratma Yolu; Yönetim Ve Bilgi Portalı Mimarisi Bilkon-2005, Yönetim Bilgi Ekonomisi Kongresi, Sakarya, 6-7 Eylül, 2005.

 10-Şerafettin Sevim Ve Diğerleri, Staj Yapan Öğrencilerin İşletmeden Beklentileri Ve Algılamalarının Ölçülmesinde Servqual Ölçeğinin Kullanılması:Kütahya MYO’da Bir Uygulama 3. Ulusal Myo Sempozyumu, SDÜ-Burdur Myo-28-30 Eylül 2005.

 11-Şerafettin Sevim., Armağan, C., Muhasebe Mesleğinde  Etik Değer Algılarında Cinsiyet Faktörü Üzerine Bir Araştırma II.Uygulamalı Etik Kongresi,ODTÜ, Ekim 2006, Ankara.

 12-Şerafettin Sevim, Deniz Koç, Kobilerin Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansmanı Ve Fon Kullanımı: Avrupa Birliği Süreci Yeni Fırsatlar Yaratıyor Mu?, 3. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi : AB’nin KOBİ Finansmanına Getirdiği Yenilikler, Kasım 2006, İstanbul.

 13-Ş.Sevim,M.ÖNCEL, Müzakereler Sürecinde KOBİ’lerin AB Fonlarından Yararlanması Üzerine Bir Araştırma,4. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi :7-8 Aralık 2007,İstanbul.

 14-Ş.Sevim,Ö.Z.Güven.,”Pazarlama Alanındaki Paradigmaların Konaklama İşletmelerine Yansıması” III.Balıkesir UlusalTurizm Kongresi, Nisan 2008,Balıkesir.

 15-Ş.Sevim,E.Zeytinoğlu,Y.D. Akarım,”KOBİ’ler İçin Finansal ve Finansal Olmayan Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi:Bursa İli Örneği”5. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi :25-26Kasım2008,İstanbul.s.283-296.