İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 Yeni, A.,  “Holding İşletmelerde İç Denetim ve Bir İşletmede İç Denetim Uygulaması“, Dumlupınar Üniversitesi, 1998.

 Asilkan Ö., “İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemi Geliştirme ve Bir Şirketler Grubunda Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 1998.

 Çakmak C., “Örgütsel Yapıların Değişim Yönetimi Odaklı Yeniden Yapılandırılması ve Türk Telekom Örneği” Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Aktaş Z., “Turizm Sektörünün Beklentilerine Yönelik A.O.T.M.L.’nde Turizm Eğitimini Yeniden Yapılandırma Modeli” Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Öztürk H., İnşaat Proje Yönetiminde Bilgisayar Teknolojisinin Uygulama Olanakları ve Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Ünal M.” “Kütahya Devlet Hastanesi Hemşirelik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Odaklı Sistem Tasarımı”, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Bozdoğan T.”İşletme Birleşmelerinin Muhasebe Perspektifinden Analizi ve Bir Uygulama”. Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Güven A., “Muhasebe Standardı Oluşturmada Yöntem ve Kurumsal Yapının Analizi ve Bir Model Önerisi”, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Atasever M.,”Verimlilik ve Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Kalite Kültürünün Rolü ve Bir İlk Öğretim Model Önerisi“, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

 Baltepe A., “Kütahya Çinicilik Sektörünün Sorunlarının Analizi ve Stratejik Çözüm Planı”, Dumlupınar Üniversitesi, 2000.

 Güngörmüş A., “Belediyelerde Finansal Kontrol ve Yönetim Eksenli Muhasebe Sistemi ve Emet Belediyesinde Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi, 2001.

 Karamete F., ” Önlisans Düzeyindeki Okullarda Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yerel Bazda Uygulamaya İlişkin Bir Model Önerisi”, Dumlupınar Üniversitesi, 2001.

 İpekçi,G.” Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Uzaktan Eğitimle Bütünleştirilmesi ve Kavramsal Bir Model Öneri” Dumlupınar Üniversitesi, 2003,

 Şimşek S,” Örgütlerde Personel Güçlendirme ve Emniyet Örgütünde Personel Güçlendirme Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2003,

 Can ,A.O,” Ticari Bilgi Yönetimi ve Bilgi Portalı Mimarisi: EGEV Ticari Bilgi Portalı’nın İncelenmesi”Dumlupınar Üniversitesi, 2005

 Karataş,Ş.” Güvenlik Faliyetlerinin Yürütülmesinde İletişimin Rolü ve Jandarma Uygulamasının İncelenmesi” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

 Karayel S.” Hazır Giyim Sektöründe Marka Oluşturma ve Bir İşletmede İnceleme” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

 Atalay M,” Türkiye`de Orta Öğretim Kurumlarının Finasmanı, Orta Öğretimde Kamu Reformu Ekseninde Muhasebe Sistemine İlişkin Tespitler ve Öneriler” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

 Ocakoğlu N,” Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün Uzakdoğu Ülkeleri Karşısında Rekabet Gücü Analizi” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

 Seldüz H,” Katma Bütçeli Kuruluşlardan Devlet Üniversitelerinin Bütçeleme ve Yönetsel Muhasebe Açısından İncelenmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

 Beydilli E.T,” Otel İşletmelerinde Stratejik Açıdan İnsan Kaynakları Planlamasının Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi ve Bir İnceleme” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

 Ayaydın,E,” Çabuk Verimlilik Değerlendirme Yaklaşımı (QPA) İle İşletmelerde Verimlilik ve Karlılık Temelinde Performans Analizi ve Karadeniz Bakır İşletmelerinde Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

 Aksoy,Ö,” Algılanan Marka İmajına Göre Pazarın Bölümlendirilmesi: Turkcell Örnegi” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

 Vatansever K,” Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma”Dumlupınar Üniversitesi, 2005

 Koruç,S.” İlköğretim Kurumlarına Klinik Denetim Modeli Önerisi” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

 Bacacı,M.” Gayri Menkul Yatırım Ortaklıklarının Bağımsız Dış Denetimi ve Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

 Akın K,” Belediyelerin Uluslararası Fonlardan Yararlanabilirliği ve Kentsel Projeler Kapsamında Kütahya Belediyesine Bir Proje Fonlama Önerisi” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

 Algümüş,D.” Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Fonlarının Performanslarının Ölçülmesi” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

 Kesikbaş E.” Havaalanı Terminal İşletmeciliği ve Konya Havaalanı Uygulaması” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

 Yıldırım,Ö.” Müzakereler Sürecinde KOBİ`lerin AB Fonlarından Yararlanmasındaki Engeller Üzerine Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

 Akdemir,N.”E Devlet Uygulamaları Kapsamında Vedop Projesi Eğirdir Vergi Dairesinde E-VDO Uygulamasının İncelenmesi” Dumlupınar Üniversitesi, 2008

 Sarı,E.”Müşteri Şikayet Yönetiminin Müşteri Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi ve TCDD 3.Bölge Müdürlüğünde Bir uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2008

 Altıntaş O,”Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Kalite Liderliğinin Rolü ve BOTAŞ Uygulaması”Dumlupınar Üniversitesi, 2008

 Karabulak,E.”Kobilerde Stratejik Bakış Açısından Rasyolar Yöntemiyle Finansal öngörü ve Bir İmalat İşletmesinde Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2009

 Akpınar ,A.”Bankacılık Sektöründe Birleşmelerin Rekabete etkisi ve Uygulamaların İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, 2009

 Çetindere.A.”Kapasite Kullanma Problemlerinde Doğrusal Proğramlama Tekniğinin Kullanımı:Bir Konfeksiyon İşletmesinde uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2009

 Tekin.M.”Yatırım Teşviklerinin Kütahya İl Ekonomisine Etkilerinin Analizi” Dumlupınar Üniversitesi, 2009

Yönetilen Ve Tamamlanan Doktora Tezleri

 Garayev R., “Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcıların Önemi ve Azerbaycan’da Sermaye Piyasasının Etkinliğinin Sağlanmasında Kurumsal Yatırımcıların Rolü “, Dumlupınar Üniversitesi, 2002.

 Akkoç S, Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Sinirsel Bulanık Ağ Modelinin Kullanılması ve Amprik Bir Çalışma, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 Çetinoğlu T, Sürekli Denetimin İç Denetimde Uygulanabilirliği ve Türkiye’de Ticari Bankalar İçin Sürekli Denetim Yapılandırma Modeli, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 Bozdoğan T, Uluslar Arası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Perspektifinden Kamu Sektöründe Finansal Raporlama ve Belediyelere Yönelik Bir Model Önerisi, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 Güven Ö, Z, İlişkisel Pazarlama Ekseninde Otel İşletmelerinde Müşteri Bağlılığının Öncel ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.