İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Özgeçmişim

 

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı : Şerafettin SEVİM

Doğum Yeri : Çardak/Denizli

Doğum Tarihi : 02.08.1964

Yabancı Dili : İngilizce

Uzmanlık Alanı : İşletme,Muhasebe-Finansman

B. ADRESLER VE TELEFON NUMARALARI

Ev : Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs,Lojmanlar B.6. KÜTAHYA

Telefon: 0 274 2652193-2074

İş : Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez

Kampüs: Kütahya

Telefon: 0274 2652193-2074

E-Posta: serafettin.sevim@dpu.edu.tr

 1. AKADEMİK ÜNVANLAR

Lisans : Anadolu Üniversitesi Kütahya İİBF, Eylül l986

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran,1989

“Özelleştirilen işletmelerde işletme temel faaliyetlerinin planlanması kararları için muhasebe bilgilerinin belirlenmesi ve bir uygulama”

Doktora : Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ekim,1992

“Toplu pazarlıkta muhasebenin rolü”

Doçentlik : Dumlupınar Üniversitesi, Ekim,l996

Profesörlük : Dumlupınar Üniversitesi,Ocak 2002

Halen : Dumlupınar Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

D.BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

D1: Bilimsel Yayınlar

D1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 Ş. SEVİM, vd. ,”Overractions Hypothesis and an Empirical Work on The İstanbul Stock Exchance” , The ISE Review Volume: 9, No: 35, 2007.

Y.D.Akarım,Ş.Sevim”The impact of mean reversion model on portfolio investment strategies:Emppirical evidence from emerging markets” Economic Modelling,31(2013) s.453-459.SSCI

D1.3 : Uluslararası Bildiriler Kitabında Yayınlar

1-Sevim, S., Cetinoglu,T., Vatansever,K., “An Emprical Study On The Assesment Of The Service Quality Of Third Party Logistics Enterprises” International Logistics Congress, Izmir, 2004.

2-Şerafettin Sevim, Ali Orhan Can,  “A Transformation In Developing Countries; Creating Economy From Knowledge With The Help Of Commercial Knowledge Management And Knowledge Portal”, Biltek 2005, Information Association Of Turkey International Enformatic Congress, Eskişehir, 10-12 June 2005

3-Sevim, Şerafettin., Elmaci, O., Kurnaz, N., Cetinoglu, T., The Environmental Cost Analysis In Focusing The Genetic Codes Of Industrial Firms Into Future,II Environmental Protection Management Symposium, Kutahya, 2005.

4-Ş. Sevim, S. Yalçın, K.Vatansever, “An Empirical Study İn Designing Inbound And Outbound Logistic Process Of Furniture Manufacturing Enterprises Using Qfd And Ahp”, 3rd International Logistics&Supply Chain Congress  Galatasaray University İstanbul, 2005.

5-Şerafettin Sevim-G.Eren Gümüştekin-Neriman Çetin, “As A Taxation Problem Transfer Pricing At Multinational Enterprises Türkiye In EU Process”, International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations, Stiftung Zentrum Für Turkeistiftung (Germany) & Dumlupınar University, Kütahya, Mart 2006.

6-Şerafettin Sevim-Tansel Çetinoğlu-Deniz Koç, “Financing Of The Technological Innovations At SME’s : Does European Union Create New Opportunities? International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The Eu Negotiatıons”, Stiftung Zentrum Für Turkeistiftung (Germany)& Dumlupınar University, Kütahya, Mart 2006.

7-Ş. SEVİM, vd. , “Evaluation Of The Performance Of Flexible Supply Chain With Fuzzy Logic Method”, 5TH International Logistics and Supply Chain Congress, November 2007, Okan University Istanbul, Turkey.

8-Ş. SEVİM, vd. , “Strategic Cost Management in Third Party Logistics Enterprises: Existing applications and Model Testing”, 5TH International Logistics and Supply Chain Congress, November 2007, Okan University Istanbul, Turkey.

9-Ş.SEVİM vd,”Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy Modelling and Emprical Analysis” 2nd İnternational Credit Risk And Rating Conference, 8-9 May 2008 Hacettepe University, Ankara , Turkey

10-Ş.SEVİM ,O.ELMACI,H.ERGİN,” Muhasebe Mesleğinin Değişen Paradigması ve bu Paradigma Çerçevesinde Türkiye İçin Aksiyon Öneriler”6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,25-28 Mayıs 2008,Calalabat,Kırgızistan:

11- Ş.SEVİM ,O.ELMACI ,”Sürdürülebilir Rekabet Gücü Elde Edilmesine Yönelik Maliyet muhasebesi Bilgi Sistemi Modeli ve Modelin Uygulanabilirliğine Yönelik Amprik bir Çalışma” 6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,25-28 Mayıs 2008,Calalabat,Kırgızistan:

12-Ş.SEVİM,T.BOZDOĞAN,A.TOPAKKAYA,”Developments on Public Sector Accounting in Turkey: From The Beginning of The Republican Era Until Present”,12th World Congress of Accounting Historians(WCAH),July 20-24,2008,İstanbul -TURKEY

 1. Sevim, Ş., Elmacı O., ve Çelikkol,H.İişletme Stratejilerini Eyleme Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (BSC)’nin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi’,The International Symposiım Modern Devolopmental Trends And Turkıc World , KHazar U niversıty,Bakü,29-31 Mayıs,2009.

14.. Sevim,Ş ,Elmacı O., ‘Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kaynak Tabanlı Yaklaşım Modeli Ve Başarı Stratejisinin Belirlenmesinde Lojistik Süreç Maliyetlerinin Analizi “.The International Symposiım Modern Devolopmental Trends And Turkıc World. KHazar Universıty,Bakü,29-31 Mayıs,2009.

15-M.Öncel,Ş.Sevim, Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kurumsal İtibar Yönetimi Ve Yükseköğretimde Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar”,27-29 Mayıs 2011,İstanbul

D1.5 (YİM) : Yurt İçi Dergide Yayınları

1-Şerafettin Sevim, Muhasebe Raporlarının Yasal Denetimini Yürütmekten Sorumlu Kişilere Yetki Verilmesine Yönelik  AT 8.Yönergesinde Belirtilen Mesleki Standartlar İle 3568 Sayılı Yasadaki Standartların Karşılaştırılması. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi. C:VIII, S,1-2, 1990.

2-Şerafettin Sevim, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim  Fonksiyonu, İşletmecinin El Kitabı “Management  Texbook“, içinde, Biar Eğitim Yayınları, No:13, Ankara, 1991

3-Şerafettin Sevim, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde  (KOBİ) Teknolojik Yeniliklerin Finansmanı Sorunu, Dünya Gazetesi,  30 Haziran  1993, s.4 (Dünya Gazetesi Makale  Yarışması Mansiyon Ödülü)

4-Şerafettin Sevim, Muhasebe Meslek Kuruluşlarının Sosyal Sorumluluğu, Tavşanlı Meslek  Yüksekokulu Yıllığı, içinde, Dumlupınar Üniversitesi  Ya. No:4, Ekim 1995.

5-Şerafettin Sevim, Bilanço Esasına Göre  Defter Tutan  Gelir Vergisi Mükelleflerinin Yıl Sonu İşlemlerinden Ticari Kardan Mali Kara Geçiş, Vergi Dünyası Dergisi, Mart, 1996, S.197.

6-Şerafettin Sevim Vd, Kara Yolu Taşımacılığı Hizmetleri Eğitiminde Trafik Psikolojisi, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Y.1, S.2, Haziran, 1999.

7-Şerafettin Sevim, Toplu Pazarlıkta Muhasebe Bilgilerinin Açıklanması, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Y.1, S.1, Ocak, 1999.

8-Şerafettin Sevim, Mesut Öncel, Stratejik Bakış Açısıyla Bilişim Teknolojileri, Maliye Uygulamaları Dergisi, Y.2, Ağustos 2000.

9-Şerafettin Sevim, Ali Haydar Güngörmüş, Belediyelerde Muhasebe Bilgilerinin Gelir-Gider Rasyoları Analizi İle Finansal Kontrol Ve Yönetim Amaçlı Olarak Kullanılması, DPÜ    Sosyal Bilimler Dergisi, S.6, Haziran 2002, S.143-162.

10-Şerafettin SEVİM, Ömer Zafer GÜVEN, Spor Kulüplerinin Halka Açılması ve Hisse Senetlerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Beşiktaş ve Galatasaray Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.4, S.7, s.113-128, 2002.

11-Şerafettin SEVİM, Fethullah KARAMETE, Meslek Yüksekokullarında Üniversite-Sanayi İşbirliği, Yöresel Kalkınmaya Etkisi ve Yerel Bazda Uygulama Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.5, S.8, s.1-15, 2003.

12-Şerafettin Sevim, Niyazi Kurnaz, Tansel Çetinoğlu, Avrupa Birliği Müzakereler Sürecinde AB 8. Yönergesi Kapsamında Türkiye de Denetim Ve Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri Gelişim İçin Bir Fırsat Mıdır?, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Y.16, S.74, Ocak-Mart 2006, S.44-76.

13-Şerafettin Sevim Ve Diğerleri, Küresel Rekabette İmalat İşletmeleri Açısından Maliyet Analizinin Önemi; Amprik Bir Uygulama, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Y.16, S.77, Ağustos-Ekim 2006, S.23-39.

14-Sevim, S., Kurnaz, N., Cetinoglu, T., “Muhasebe Sistemlerine Bilgi Teknolojileri Hizmet Desteği Sağlayan Bilgisayar Firmalarının Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Amprik Bir Araştırma MUFAD, Muhasebe Finansman Dergisi,Sayı:32, Sayfa 72-84, Ekim 2006.

15-Şerafettin Sevim, Soner Akkoç, İlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S.16, Aralık 2006.

16-Ş. SEVİM, vd. ,Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB Üzerine Amprik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi Yıl: 9, Sayı: 35, 2007.

17-Ş.SEVİM.,YD.KOÇ,”KOBİ’lerin Ar-Ge si için Fon Kullanımı”Kobi Gelişim Dergisi,S.3,Ocak,2007

18-Ş. SEVİM, vd. ,”Pazarın Algılanan Marka İmajına Göre Bölümlendirilmesi “Turkcell Örneği”” Pazarlama Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim, Yıl: 21, Sayı: 2007-5.

19-Ş. SEVİM, A. Eliuz, “Denetim Kurullarının İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Rolleri ve İMKB’de Bir Araştırma” , Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı: 36, Ekim 2007.

20-Ş.SEVİM, N,DALKILIÇ, “Sigorta Acentelerinin Güncel Sorunları Üzerine Bir Araştırma”,TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, S.4,Nisan 2008.

21- Ş.SEVİM vd., “Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2008,C.13,S.1,s.1-27.

22-Ş.SEVİM.,Vd.,”Kurumsal Yönetimin Öğesi olarak Denetim Komitesinin Etkinliği ve İMKB’ye Kayıtlı Şirketlerde Bir Araştırma”,Muhasebe ve Denetime Bakış”Y.8,S.25,Mayıs,2008

23-Ş.SEVİM, S.AKKOÇ.,”Sermaye Piyasalarında Düşük Fiyat Etkisi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Uygulama”,Eskişehir Osman gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”C.8,S.1.,Haziran ,2007

24-S.Sevim vd.,”Uluslar arası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Perspektifinden Düzenlenen Devlet Muhasebesi Standartları ve Standartların Uygulanmasına İlişkin Bazı Öneriler” Muhasebe ve Finansman Dergisi”,S.42,Nisan,2009.s.43-57.

25.Ş.SEVİM,N.DALKILIÇ, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki

Sorumluluk  Sigortaları: Türkiye’de Gelişmeler ve Geleceği, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi,S.96,Aralık 2009
26.Şerafettin Sevim, Evrim Sarı Daldı ,Müşteri Şikayet Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Demiryolu Ulaşımı Üzerine Bir

Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,S.25.Aralık,2009,ss.96-107

D1.6 (YİK) : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayınlanan Yayınlar

1-Ali Akdemir, Şerafettin Sevim, Turizm Sektöründe İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması 1990-2000., I. Ulusal Turizm Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi,Kuşadası,16-18 Kasım,1990.

2-Şerafettin Sevim, Verimlilik Yönelimli Toplu Pazarlık Sistemi ve Brisa Uygulaması, II. Verimlilik Kongresi, MPM Yayınları, No:540, 19-21 Ekim, 1994, Ankara.

3-Şerafettin Sevim, Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesi Stratejik Planı (1996-2006), Türkiye XIV Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,Hacettepe Üniversitesi, 4 Kasım l995, Kemer Antalya.

4-Şerafettin Sevim, Mehmet Erdem, Otobüsçülük Sektörünün İnsangücü Kaynaklarının Meslek Yüksekokulunda Eğitilmesi, II. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayın No:242., 29 Eylül-2 Ekim, 1999,Ankara.

5-Şerafettin Sevim,Mesut Öncel, İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Çalışması, İnet.Tr.02 Konferansı, 15-21 Aralık, İstanbul 2002.

6-Şerafettin Sevim,Mehmet Erdem, Türkiye de Sürücü Eğitiminin Etkinlik Analizi, Trafik 2000 Sempozyumu Kitabı İçinde, 22-23 Mayıs, 2000, Samsun.

7-Şerafettin Sevim-Mehmet Erdem,Trafik Denetimine Farklı Bir Yaklaşım: İşletme Denetimi, Trafik Ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, 25-27 Nisan 2001, Ankara.

8-Şerafettin Sevim, Vd., Bireylerde Oluşan Topluma Ve Kanuna Karşı Hile Olgusunun  Olgusunun  Trafiğe Yansıması, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, 25-27 Nisan 2001, Ankara.

9-Şerafettin Sevim, Ali Orhan Can   Bilgi Temelli Bir Ekonomide İnsan Odaklı Değer Yaratma Yolu; Yönetim Ve Bilgi Portalı Mimarisi Bilkon-2005, Yönetim Bilgi Ekonomisi Kongresi, Sakarya, 6-7 Eylül, 2005.

10-Şerafettin Sevim Ve Diğerleri, Staj Yapan Öğrencilerin İşletmeden Beklentileri Ve Algılamalarının Ölçülmesinde Servqual Ölçeğinin Kullanılması:Kütahya MYO’da Bir Uygulama. 3. Ulusal Myo Sempozyumu, SDÜ-Burdur Myo-28-30 Eylül 2005.

11-Şerafettin Sevim., Armağan, C., Muhasebe Mesleğinde  Etik Değer Algılarında Cinsiyet Faktörü Üzerine Bir Araştırma” II.Uygulamalı Etik Kongresi,ODTÜ, Ekim 2006, Ankara.

12-Şerafettin Sevim, Deniz Koç, Kobilerin Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansmanı Ve Fon Kullanımı: Avrupa Birliği Süreci Yeni Fırsatlar Yaratıyor Mu?, 3. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi : AB’nin KOBİ Finansmanına Getirdiği Yenilikler, Kasım 2006, İstanbul.

13-Ş.Sevim,M.ÖNCEL, Müzakereler Sürecinde KOBİ’lerin AB Fonlarından Yararlanması Üzerine Bir Araştırma,4. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi :7-8 Aralık 2007,İstanbul.

14-Ş.Sevim,Ö.Z.Güven.,”Pazarlama Alanındaki Paradigmaların Konaklama İşletmelerine Yansıması” III.Balıkesir UlusalTurizm Kongresi, Nisan 2008,Balıkesir.

15-Ş.Sevim,E.Zeytinoğlu,Y.D. Akarım,”KOBİ’ler İçin Finansal ve Finansal Olmayan Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi:Bursa İli Örneği”5. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi :25-26Kasım2008,İstanbul.s.283-296.

D2: Basılmış Kitaplar

D2.2 (YİK) : Yurt İçi

1.Şerafettin Sevim., Muhasebe Eğitim Sisteminin İşletmelerin Beklentilerine Yönelik Yeniden Yapılandırılması, Dumlupınar Üniversitesi Yayın No:5, Kütahya, 1996.

2.Şerafettin Sevim, Metin Çalık,Enflasyon Muhasebesi,Çağrı Matbaası, İzmir,2001.

3.Şerafettin Sevim, Hüseyin ERGİN, Envanter Bilanço,Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2005.

4.Şerafettin Sevim., Mali Tablolar Analizi,Gözden Geçirilmiş 3.Baskı. Ekspres Matbaası, Kütahya, 2005.

5.Şerafettin Sevim., Muhasebe Bilgi Sistemi, Dumlupınar Üniversitesi Yayın No:13.Yenigün Matbaası ,Ankara, 2004.

6.Şerafettin Sevim., Şirketler Muhasebesi, Gözden Geçirilmiş 5.Baskı, Ekspres Matbaası,Kütahya,2006.

D3:Proje Yürütücülüğü

1.İzmir Stratejik Planı (1992-2007) Kapsamında İzmir İli Ayakkabı Sektörü, İzmir Ticaret Odası, Ağustos, 1992, İzmir.

2.Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi, 1998.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 1. Yeni, A.,  “Holding İşletmelerde İç Denetim ve Bir İşletmede İç Denetim Uygulaması“, Dumlupınar Üniversitesi, 1998.

2.Asilkan Ö., “İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemi Geliştirme ve Bir Şirketler Grubunda Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 1998.

3.Çakmak C., “Örgütsel Yapıların Değişim Yönetimi Odaklı Yeniden Yapılandırılması ve Türk Telekom Örneği” Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

4.Aktaş Z., “Turizm Sektörünün Beklentilerine Yönelik A.O.T.M.L.’nde Turizm Eğitimini Yeniden Yapılandırma Modeli” Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

5.Öztürk H., İnşaat Proje Yönetiminde Bilgisayar Teknolojisinin Uygulama Olanakları ve Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

6.Ünal M.” “Kütahya Devlet Hastanesi Hemşirelik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Odaklı Sistem Tasarımı”, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

7.Bozdoğan T.”İşletme Birleşmelerinin Muhasebe Perspektifinden Analizi ve Bir Uygulama”. Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

8.Güven A., “Muhasebe Standardı Oluşturmada Yöntem ve Kurumsal Yapının Analizi ve Bir Model Önerisi”, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

9.Atasever M.,”Verimlilik ve Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Kalite Kültürünün Rolü ve Bir İlk Öğretim Model Önerisi“, Dumlupınar Üniversitesi, 1999.

10.Baltepe A., “Kütahya Çinicilik Sektörünün Sorunlarının Analizi ve Stratejik Çözüm Planı”, Dumlupınar Üniversitesi, 2000.

11.Güngörmüş A., “Belediyelerde Finansal Kontrol ve Yönetim Eksenli Muhasebe Sistemi ve Emet Belediyesinde Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi, 2001.

12.Karamete F., ” Önlisans Düzeyindeki Okullarda Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yerel Bazda Uygulamaya İlişkin Bir Model Önerisi”, Dumlupınar Üniversitesi, 2001.

13.İpekçi,G.” Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Uzaktan Eğitimle Bütünleştirilmesi ve Kavramsal Bir Model Öneri” Dumlupınar Üniversitesi, 2003,

14.Şimşek S,” Örgütlerde Personel Güçlendirme ve Emniyet Örgütünde Personel Güçlendirme Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2003,

15.Can ,A.O,” Ticari Bilgi Yönetimi ve Bilgi Portalı Mimarisi: EGEV Ticari Bilgi Portalı’nın İncelenmesi”Dumlupınar Üniversitesi, 2005

16.Karataş,Ş.” Güvenlik Faliyetlerinin Yürütülmesinde İletişimin Rolü ve Jandarma Uygulamasının İncelenmesi” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

17.Karayel S.” Hazır Giyim Sektöründe Marka Oluşturma ve Bir İşletmede İnceleme” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

18.Atalay M,” Türkiye`de Orta Öğretim Kurumlarının Finasmanı, Orta Öğretimde Kamu Reformu Ekseninde Muhasebe Sistemine İlişkin Tespitler ve Öneriler” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

19.Ocakoğlu N,” Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün Uzakdoğu Ülkeleri Karşısında Rekabet Gücü Analizi” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

20.Seldüz H,” Katma Bütçeli Kuruluşlardan Devlet Üniversitelerinin Bütçeleme ve Yönetsel Muhasebe Açısından İncelenmesi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

21.Beydilli E.T,” Otel İşletmelerinde Stratejik Açıdan İnsan Kaynakları Planlamasının Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi ve Bir İnceleme” Dumlupınar Üniversitesi, 2004

22.Ayaydın,E,” Çabuk Verimlilik Değerlendirme Yaklaşımı (QPA) İle İşletmelerde Verimlilik ve Karlılık Temelinde Performans Analizi ve Karadeniz Bakır İşletmelerinde Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

23.Aksoy,Ö,” Algılanan Marka İmajına Göre Pazarın Bölümlendirilmesi: Turkcell Örnegi” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

24.Vatansever K,” Üçüncü Parti Lojistik İşletmelerinin Hizmet Kalitesinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

25.Koruç,S.” İlköğretim Kurumlarına Klinik Denetim Modeli Önerisi” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

26.Bacacı,M.” Gayri Menkul Yatırım Ortaklıklarının Bağımsız Dış Denetimi ve Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

27.Akın K,” Belediyelerin Uluslararası Fonlardan Yararlanabilirliği ve Kentsel Projeler Kapsamında Kütahya Belediyesine Bir Proje Fonlama Önerisi” Dumlupınar Üniversitesi, 2005

28.Algümüş,D.” Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Fonlarının Performanslarının Ölçülmesi” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

29.Kesikbaş E.” Havaalanı Terminal İşletmeciliği ve Konya Havaalanı Uygulaması” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

30.Yıldırım,Ö.” Müzakereler Sürecinde KOBİ`lerin AB Fonlarından Yararlanmasındaki Engeller Üzerine Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi, 2006

31.Akdemir,N.”E Devlet Uygulamaları Kapsamında Vedop Projesi Eğirdir Vergi Dairesinde E-VDO Uygulamasının İncelenmesi” Dumlupınar Üniversitesi, 2008

32.Sarı,E.”Müşteri Şikayet Yönetiminin Müşteri Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi ve TCDD 3.Bölge Müdürlüğünde Bir uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2008

33.Altıntaş O,”Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Kalite Liderliğinin Rolü ve BOTAŞ Uygulaması”Dumlupınar Üniversitesi, 2008

33.Karabulak,E.”Kobilerde Stratejik Bakış Açısından Rasyolar Yöntemiyle Finansal öngörü ve Bir İmalat İşletmesinde Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2009

34.Akpınar ,A.”Bankacılık Sektöründe Birleşmelerin Rekabete etkisi ve Uygulamaların İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, 2009

35.Çetindere.A.”Kapasite Kullanma Problemlerinde Doğrusal Proğramlama Tekniğinin Kullanımı:Bir Konfeksiyon İşletmesinde uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, 2009

36.Tekin.M.”Yatırım Teşviklerinin Kütahya İl Ekonomisine Etkilerinin Analizi” Dumlupınar Üniversitesi, 2009

37,Yardım E,Ortaöğretimde Muhasebe Eğitiminin Megep İle Yeniden Yapılandırılması sonrası Öğrenci ve İşveren Memnuniyetinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 2009

38.Aldırmaz Akkaya,F,Hedef Maliyetleme Yönetiminin Konaklama İşletmelerinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi ve Bie Turizm İşletmesinde Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi, 2010

 1. Öztaş H.,Farklı sigorta branşlarında müşteri memnuniyetini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bursa il merkezi örneği Dumlupınar Üniversitesi , 2010

40.Keklik G., Bankalarda kredi riski yönetimi performans analizi ve veri zarflama analizi yöntemi ile uygulamaDumlupınar Üniversitesi , 2011

41.Baysal,M, Karar destek teknolojilerinin farkındalığı üzerine Kahramanmaraş ili KOBİ’lerinde bir araştırma,Dumlupınar Üniversitesi , 2011

 1. Eker,G., Stratejik yönetimde performans değerleme algısının belediyelerde incelenmesi,Dumlupınar Üniversitesi , 2011
 2. Gayret A, Hedef maliyetleme sistemi ve sistemin sofra camı imalat işletmesinde uygulaması , Dumlupınar Üniversitesi , 2010

44.Çalık K ,B tipi internet likit yatırım fonlarının B tipi likit fonlarla karşılaştırmalı performans değerlendirmesi , Dumlupınar Üniversitesi , 2010

Yönetilen Ve Tamamlanan Doktora Tezleri

1.Garayev R., “Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcıların Önemi ve Azerbaycan’da Sermaye Piyasasının Etkinliğinin Sağlanmasında Kurumsal Yatırımcıların Rolü “, Dumlupınar Üniversitesi, 2002.

2.Akkoç S, Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Sinirsel Bulanık Ağ Modelinin Kullanılması ve Amprik Bir Çalışma, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

3.Çetinoğlu T, Sürekli Denetimin İç Denetimde Uygulanabilirliği ve Türkiye’de Ticari Bankalar İçin Sürekli Denetim Yapılandırma Modeli, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

4.Bozdoğan T, Uluslar Arası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Perspektifinden Kamu Sektöründe Finansal Raporlama ve Belediyelere Yönelik Bir Model Önerisi, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

5.Güven Ö, Z, İlişkisel Pazarlama Ekseninde Otel İşletmelerinde Müşteri Bağlılığının Öncel ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

6.Vatansever,K, Tedarik Zinciri Esnekliğinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri Ve Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, DPU Sosyal Bilimler Enst

 1. Öncel M ,Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada kurumsal itibar yönetimi: Yükseköğretimde yapılandırılmasına yönelik bir model önerisi, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2010
 2. Dalkılıç N ,Muhasebe mesleği sorumluluk sigortalarında yapay sinir ağları yöntemi ile risk değerlemesi , DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2010
 1. Seldüz Hakan,Sağlık Kurumlarında FaaliyeteDayalı Maliyet Yönetimi İçin Faaliyet Haritalarının Oluşturulması Ve Bir Uygulama” DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2011

10 Mustafa Uğurlu, Finansal tablolardaki hile riskinin belirlenmesi: Yapay sinir ağı modeliyle bir bankada uygulama, ” DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2011

 1. Akarım Yasemin Deniz,Ortalamaya dönme Modelinin Portföy Yatırım stratejilerine Etkisi:Gelişmekte Olan ülkeler Üzerine Bir Uygulama,DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2012
 1. Yangil Fulya Mısırdalı, Üniversitelerde Stratejik Değerler Tasarımı ve Dumlupınar Üniversitesinde bir Araştırma.DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2013

itüsü, 2010.

 1. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
 2. 1.Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, Ekim-l993-Mayıs l994

2.Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı ,Haziran-1994 ,Haziran 1996

 1. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüMüdür Yardımcılığı ,1995 (6 ay süreli)

4.Kütahya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü , Temmuz1996-Şubat 2002

5.Meslek Yüksekokulları Değerlendirme Komisyonu Üyeliği l995,2006.

6.Kütahya İİBF Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği 1996, Halen devam etmektedir.

7.Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 1998-Şubat 2002

8.Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İİBF Dekan Vekilliği ,Şubat 2002-Ekim 2002

9.Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği, Nisan 2003-Haziran 2005

10.Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ,Mayıs 2003,Aralık2005

11.Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü, Aralık 2005-Nisan 2007.

12.İİBF İşletme bölüm başkanlığı Nisan 2007-

F.ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

1.Muhasebe Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) Üyeliği

2.Muhasebe Finansman Öğretim Üyeleri Vakfı(MÖDAV) Üyeliği

3.Türkiye Serbest Muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği(TÜRMOB) Üyeliği. Yeminli Mali Müşavir

4.Kütahya Eğitim Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği